014      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมี สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน พร้อมด้วย น.สพ.วีรชัย สุดดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และคณะ เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในกลุ่มด่านที่ 5 ประกอบด้วย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ และแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการศูนย์/สถานี ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่

     การประชุมฯ ดังกล่าว นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ครึ่งปีแรก การรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Operation กิจกรรมชันสูตรโรคสัตว์-โรคไข้หวัดนก กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรค ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขด้านการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก โรคลัมปี สกิน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในพื้นที่ การเสนอโครงการ Lanna Pig Sandbox การพิจารณาระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่ การรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์เหนือตอนบน จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย โรคลัมปี สกิน โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคปากและเท้าเปื่อย รวมถึงการแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 เพื่อรวบรวมและเสนอเชิงนโยบายให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5