003    วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 50 ราย จากนั้น นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ ภิเษก โรจนวิภาต หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นายประเดือน ผาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ เอ และระดับ บี จากกรมปศุสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมร้านอาหารระเบียงบึง ต.ป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5