001     วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ ภิเษก โรจนวิภาต หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นายประเดือน ผาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ เลิศสิริฟาร์ม ของ น.ส.เยาวลักษณ์ นาควงค์ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  และรุ่งนภาฟาร์ม ของ นายคุณานันท์ ผิวเกลี้ยง ตำบลเวียงตอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  จากนั้น ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธ์ุ และคณะฯ ได้เข้าประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ของ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5