006   วันที่ 6 - 7 มกราคม 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงเกษตรพอเพียงบ้านแม่ฮวก อ.เกาะคา จ.ลำปาง และ เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) นางปราณี ราชคมน์ อ.พาน จ.เชียงราย ดีเด่นระดับเขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ี 18 - 19 มกราคม 2565 โดยคณะกรรมการจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นประธาน

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5