002      วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายอนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโรจน์ชนะ ปรากฏชื่อ ผู้แทนจากสำนักควบคุมและบำบัดโรคสัตว์  นางสาวพจนา สากระแสร์  ผู้แทนจากกองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้แทนจากกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุม"การพิจารณาการตรวจประเมินคอกกักสัตว์ และระบบเพื่อการนำเข้าราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผ่านจุดผ่อนปรนทั้ง 5 จุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน" ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ  โดยเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าสัตว์เพื่อการนำเข้าตามแนวชายแดน และกระตุ้นการค้าการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเตรียมความพร้อมรองรับการอนุญาตให้นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผ่านจุดผ่อนปรนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5