006     วันที่ 16 กันยายน 2564 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินการจัดประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด, กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 5 ผ่านระบบทางไกล (Zoom Conference) โดยมี นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์/ผู้แทน จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 5, ผู้แทนจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และผู้แทนส่วน/ฝ่าย จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 การประชุมดังกล่าวได้ติดตามผลการเสนอของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2565-2566

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5