002  วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.  นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์  นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2564 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ด่านกักกันสัตว์ลำพูน โดยติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในระบบ E-Operation ที่ยังไม่สำเร็จตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ และการเน้นย้ำมามาตรการในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ความก้าวหน้าในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ งานด้านส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการให้การช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสพภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 กรณีโรคลัมปี สกิน  การใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2564  ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและกรมปศุสัตว์ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5