005   วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.  นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์  นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2564 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ โดยติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในระบบ E-Operation มาตรการในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ความก้าวหน้าในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การติดตามการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ งานด้านส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการให้การช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสพภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 กรณีโรคลัมปี สกิน  การใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2564  ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและกรมปศุสัตว์ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5