006   วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสุขภาพสัตว์ในโครงการประชารัฐ –สานพลังพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลดอยเต่า และตำบลท่าเดื่อ

  ตามที่ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการธนาคารโค – กระบือตามแนวพระราชดำริ เพื่อเพิ่มประชากรโคเนื้อและสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ(วัวแดง)อำเภอดอยเต่า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 60 รายเลี้ยงแม่โคเพื่อการขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตจำนวน 300 ตัว โดยกรมปศุสัตว์มีการสนับสนุนโคพ่อพันธุ์สำหรับคุมฝูงเพื่อการผลิตลูกโคสร้างรายได้ให้แก่เกษตรอย่างยั่งยืน
**โดยวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้พร้อมกันตรวจสุขภาพโคในกลุ่มสมาชิก พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรือน และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน “โรคลัมปี สกิน” (Lumpy skin disease) เพื่อการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดในพื้นที่

   

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5