010    วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดย น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ในฐานะผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Conference)  ผลการประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ มีมติให้การรับรองแปลงข้าวโพดอินทรีย์ และแปลงถั่วเหลืองอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย และอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย แก่เกษตรกรจำนวน 12 ราย พื้นที่รวม 83 ไร่ มีกำลังการผลิตข้าวโพดอินทรีย์กว่า 40 ตัน/ปี และกำลังผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์กว่า 15 ตันต่อปี เพื่อเป็นฐานรองรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

   

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5