007   วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้นายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพส้ตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off การควบคุมป้องกันโรคลิมปี สกิน Limpy Skin Disease ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี และมีนายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยากล่าวรายงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการตระหนักรับรู้ของพี่น้องเกษตรกร และรณรงค์กำจัดแมลงพาหะที่อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 5 จัดยานพาหนะรถพ่นยาและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้จังหวัดพะเยาเริ่มพบสถานการณ์การระบาดของโรค 1 จุดและได้เร่งควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดแล้ว

 

   

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพส้ตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5