606892  วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ท่านปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งมอบหมายให้นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ประสานศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ ในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ , พร้อมด้วย นายไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน, และ นายวรพล รุ่งสิทธิมงคล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน นำถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 50 ถุง เสบียงสัตว์ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแห้ง ) จำนวน 400 ฟ่อน (8,000 กิโลกรัม) นม กล่องยูเอชที ซี่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลด์ และไข่ไก่ จากบริษัทอาร์ พี เอ็ม เชียงใหม่ มอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุโซนร้อน เบบินคา (BEBINCA) ขอขอบคุณ หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์/ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /ภาคเอกชนที่มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้ ดังนี้
จุดที่ 1 มอบถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 30 ถุง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง ต.ไหลน่าน อ. เวียงสา จ. น่าน
จุดที่ 2 มอบ นมกล่องยูเอชที และไข่ไก่ ณ วัดขึ่งเจริญ ต. ขึ่ง อ. เวียงสา จ. น่าน
จุดที่ 3 มอบ นมกล่องยูเอชที และไข่ไก่ ณ เทศบาลตำบลกลางเวียง ต. กลางเวียง อ. เวียงสา จ. น่าน
จุดที่ 4 มอบ นมกล่องยูเอชที และไข่ไก่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ. เวียงสา จ. น่าน
จุดที่ 5 มอบ นมกล่องยูเอชที และไข่ไก่ ณ ศูนย์ประสานงาน และจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณภัยตำบลน้ำปั้ว ต. น้ำปั้ว อ. เวียงสา จ. น่าน
ภารกิจ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อ.ท่าวังผา และ อ. ภูเพียง จ. น่าน