s  112582680  วันที่ 19 กันยายน 2561 หน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตสัตว์ และส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ออกหน่วยเฉพาะกิจ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทรายและอำเภอแม่ออน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” (World Rabies Day 2018) โดยการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ ชุมชนวัดกู่เต้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนนำสัตว์มารับบริการ จำนวน 37 ตัว