bn40

      วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นำโดย นายนรินทร์ คำตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพื่อการแข่งขันด้านการตลาด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ และพบปะเกษตรกรเพื่อให้ความรู้คำและแนะนำกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน