bn39

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายธนโชค พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกส่วน/ฝ่าย ของหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้คณะทำงานชุดนี้ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและใช้กลไกการหารือในที่ประชุมเพื่อปรับแนวทางการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด โดยมี นางสาวศิริวรรณ สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขานุการคณะทำงาน นำเสนอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของงาน ได้แก่

1) ติดตามผลการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

2) ทบทวนแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยการจัดทำโครงการอบรมต่างๆ ต้องยึดถือปฏิบัติตามวิธีการหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์

3) ทบทวนแนวทางการรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยการบริหารและดำเนินงานโครงการฝึกอบรมต่างๆ ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล และประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในการรายงานกรมปศุสัตว์ทุกสิ้นปีงบประมาณ

4) ติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561