bn38   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการแข่งขันด้านการตลาด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมบูทประชาสัมพันธ์  พร้อมทั้งชิมผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ได้แก่ ไก่ต้มน้ำปลา ไก่นึ่งสมุนไพร และไก่รมควัน ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำว่าควรส่งเสริมให้มีจำหน่ายในตลาด Modern Trade ต่อไป