imgp5254  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดยท่านปศุสัตว์เขต ๕ ได้กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในการแก้ไขปัญหาและป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพสกนิกรชาวไทย  กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ จึงได้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  รวม ๘๕ ตัว  จำแนกเป็นแมว ๔๖ ตัว  สุนัข  ๓๙ ตัว และนำสุนัขและแมวผ่าตัดทำหมันรวม ๘๒ ตัว จำแนกเป็นแมว ๔๗ ตัว  สุนัข  ๓๕ ตัว  รวม  ๘๒  ตัว