2436  วันที่ 16 - 17 กรกฏาคม 2561 คณะตรวจราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นำโดยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา พร้อมด้วย นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ตามแผนการตรวจราชการปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 2/2561 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง

โดยได้เข้าติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานแปรรูปและตัดแต่งผลิตภัณฑ์โคเนื้อ โคขุน  และการดำเนินการด้านระบบน้ำในแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่