p1011382  วันที่   21   มีนาคม 2560  เวลา 07.30 น.   ท่านปศุสัตว์เขต 5   ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา  พร้อมด้วย  นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ์  ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และคณะฯ  เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน  ครั้งที่  5/2561  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ฯ   ณ อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    โดยหน่วยงานกรมปศุสัตว์    ภายในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์เชียงใหม่  จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่  6/2561