imgp3790

  วันที่  26  เมษายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและผลิตนำ้เชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์  สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน  ครั้งที่ 6/2561

  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายกฤษณ์  ธนาวณิช  เข้าร่วมงานสภากาแฟฯ โดยหน่วยงานสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสประเพณีรดน้ำดำหัว  หรือวันปีใหม่ไทย  เพื่อเป็นขวัญกำลังในในการปฏิบัติงานตลอดปี 2561 นี้