66065  วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดโครงการร่วมมือรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยจัดกิจกรรม ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลีนิก.ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมฯ