imgp0490  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรม โครงการร่วมกันระหว่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และเทศบาลตำบลช้างเผือก กิจกรรมมีทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรงคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่  27 - 31 มีนาคม  2560