02  วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายธนโชค พงษ์ชวลิต ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  ได้รับมอบหมายจาก ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการอาหารหยาบ และ TMR เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนม” ให้แก่เกษตรกรและผู้บริหารของสหกรณ์โคนมในจังหวัดภาคเหนือ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการปศุสัตว์ และชุดปฏิบัติการ DHHU (Dairy Herd Health Unit) ซึ่งมีคณะทำงานจัดประชุม นำโดย นายนรินทร์ คำตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ นางสาวศิริวรรณ สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ฯ มีกำหนดการประชุมฯ 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560