36861  วันที่  3  มีนาคม  2560   นายธนโชค พงษ์ชวลิต ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  พร้อมด้วย น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์ศรี และ สพ.ญ.มนิชญา ประชุม ได้รับมอบหมายจาก ปศุสัตว์เขต5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมหริภุญชัย จำกัด สาขาสันป่าตอง ช่วงเริ่มต้นนี้ รองรับผลผลิตจากเกษตรกรพื้นที่สาขานี้ปริมาณ 5 ตัน/วัน
โดยงานพิธีในวันนี้มี นายสุชาติ แก้วสะอาด สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และยังได้ทำพิธีมอบเงินทุนหมุนเวียนโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) แก่คณะกรรมการสหกรณ์โคนมหริภุญชัย จำกัด จำนวนเงิน 14,500,000 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ สร้างศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ขยายและปรุงศูนย์ และทำกิจกรรมรับเลี้ยงและจำหน่ายแม่โครีดนมทดแทน