98119  วันที่ 2 มีนาคม 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด