imgp0148  วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรบ้านดงสัก หมู่ 10 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ-สานพลังน่าน พัฒนาอาชีพโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายชัชพงศ์ กุลเทพพนม ประธานกลุ่มฯนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย
  วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา เข้าเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร บ้านบ่อเกลือ หมู่ 5 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ-สานพลังน่าน พัฒนาอาชีพโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 22 ราย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.บ่อเกลือใต้ ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน