s  13828251วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยคณะฯ ประกอบด้วย ท่านที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ นายอวยชัย ชัยยุทโธ ท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ตรวจเยี่ยมชมฟาร์มควายนม พันธุ์เมซานี ในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการหลวงนี้มีเกษตรกรเลี้ยงควายนมต้นแบบนำร่อง มีจำนวนควายนมขณะนี้ 54 ตัว นำ้นมเฉลียตัวละ 8-10 กก น้ำนมที่ได้ขายให้โครงการหลวง กก ละ 43 บาท เพื่อนำไปผลิตชีส (Cheese) ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมให้การสนันสนุนและขยายผลเป็นทางเลือกให้เกษตรกรอีกอาชีพในการสร้างรายได้จากนำ้นมควาย ชึ่งเป็นคนละตลาดกับนำ้นมจากโคนม ส่วนลูกควายนมเพศผู้ก็สามารถขุนขายเป็นควายเนื้อคุณภาพได้ หลังจากเก็บคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีแล้ว.