286916  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน