eafd5d94237793b1119757b7161dc5d4afb66be  วันที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุม "การซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแผนการดำเนินงานโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่การปศุสัตว์ที่ 5 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประธานและคณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ และบริหาร/ผู้จัดการโรงฆ่าสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อทำความเข้าใจและซักซ้อมเตรียมความพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 สำหรับการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร