16205  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย คำดี รักษาการผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงาปศุสัตว์เขต 5 ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกส่วน/ฝ่าย ของหน่วยงาน เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในรอบที่ 1/2562 และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2/2562

คณะทำงานฯ ในที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรม CoP แบบรวมทั้งสำนักงาน โดยกำหนดจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม QGIS” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และให้ ส่วน/ฝ่าย ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนาให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยบุคลากรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนข้าราชการในส่วน/ฝ่าย โดยไม่ซ้ำคนจาก รอบที่ 1/2562

2) เป็นพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนพนักงานราชการในส่วน/ฝ่าย โดยไม่ซ้ำคนจาก รอบที่ 2/2562

3) ข้าราชการและพนักงานราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมข้อมูลเรื่องที่จะนำเสนอมาด้วย พร้อมทั้งดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้เรียบร้อยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากดำเนินกิจกรรม CoP เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะทำงานและเลขานุการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน