received 2798914170151010  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มโคนม ครั้งที่2/2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 ณ รุ่งอรุณน้ำพุร้อนรีสอร์ท อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และได้เข้าไปศึกษาดูงานด้านโคนม ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเป้าหมายผู้รับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโคนมของเขตและจังหวัด รวม 70 คน และได้รับสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัทโอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด