1

  วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ประชุมมอบนโยบายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ หลังจากเข้ารับตำแหน่งปศุสัตว์เขต 5 มีเป้าหมายพัฒนาฟาร์มโคนมสู่ 100% GAP ,เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพมาตรฐานฟาร์มสุกร ,ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้ง ,ยกระดับการควบคุมคุณภาพอาหารจิ้งหรีดให้เป็นไปตามกฎหมาย ,กำกับดูแลมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งให้ผ่านการต่ออายุในปี 2564 ,ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ,ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ประโยชน์จากของเสียฟาร์มปศุสัตว์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5