1    นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอรัปชั่น ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5