1   วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในแพะ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา นายสุพจน์ สังคะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พะเยา และคณะ ในการนี้ได้ตรวจประเมินฟาร์มแพะ จำนวน 17 ราย ซึ่งฟาร์มทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ B ในแพะ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต5 จะดำเนินการออกใบรับรองฯ ต่อไป สำหรับฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรคจะมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสัตว์ในฟาร์มนั้นๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5