3    วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ประกอบการค้าสุกรแม่พันธุ์ปลดทิ้ง ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีน.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 น.สพ.จำนงค์ สันกว๊าน หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สน.ปศจ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ประกอบการค้าสุกรแม่พันธุ์ปลดทิ้งจังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประกอบการ เนื่องจากขาดแคลนสุกรแม่พันธุ์ปลดที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการจำหน่ายในพื้นที่ รวมถึงการนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ปศุสัตว์เขต 5 จะได้นำเรียนอธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

 
 

 

  

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5