001

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและศูนย์ฯ สถานีฯ ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 5 และผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไชปัญหาในระดับพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 5 และข้อเสนอเชิงนโยบายกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนและการปฏิบัติงานเชิงรุกตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5