007    วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ นำโดย นางสาวศิริวรรณ สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ ณ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มโคนม และติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มโคนม” ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) หรือมาตรฐานฟาร์มผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ให้คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดของเสียในรูปแบบระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกแก่ฟาร์มเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5