003   วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประชุมพิจารณาผลการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์มและรายสหกรณ์(ศูนย์รับน้ำนมดิบ) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของฟาร์มเกษตรกร และศูนย์รับน้ำนมดิบเชิงพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ซึ่งเป็นการกำกับ ดูแล ติดตามและให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาของชุดปฏิบัติการในการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการนำข้อมูลเข้าแก้ไขปัญหาในระดับฟาร์มโดยหน่วย HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 อย่างทันท่วงที

นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดชุดปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบกิจกรรมพัฒนาระบบโคนม และกิจกรรมพัฒนาคุณน้ำนมดิบเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยชุดเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 หน่วย HHU สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เป็นประจำเดือน 1 ครั้ง และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบพิจารณาผลการตรวจให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อเป็นเกณฑ์การกำหนดราคารับซื้อน้ำนมดิบของแต่ละที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5