009   วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ โครงการosm หมูดำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ อำเภอวังชิ้น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอสูงเม่น และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่ายด้านปศุสัตว์) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายพลภักดี นิตย์น้อยสืบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นายชัชวาลย์ อนาวงค์ ปศุสัตว์อำเภอวังชิ้น และนายสุทัศน์ กวางเดินดง ปศุสัตว์อำเภอร้องกวาง เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงาน

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5