002

  วันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ด้านพืช (ภาคเหนือ ตอนบน และตอนล่าง) โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นประธานและมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 7 หน่วยงาน มีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ส่งแปลงใหญ่เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 16 แปลง ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 5 แปลง ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงและขอข้อมูล จากกลุ่มเพิ่มเติม
สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
อันดับที่ 1. แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก
อันดับที่ 2. แปลงใหญ่ลำไย ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อันดับที่ 3. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.1 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
อันดับที่ 4. แปลงใหญ่ลำไย ม.3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
อันดับที่ 5. แปลงข้าว ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5