118122562  วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ธคก. โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ธคก. ระดับจังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ทั้ง 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดย

 

- ศึกษาดูงานผลสำเร็จของการจัดการบริหารจัดการโครงการฯ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
- ศึกษาดูงานการเลี้ยงโค - กระบือ โดยวิธีการขุนเพื่อการส่งออก ณ ฟาร์ม 4*4 แม่สายฟาร์ม ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- ศึกษาดูงานผลสำเร็จของการบริหารโครงการฯ ของเกษตรกร ณ ฟาร์มของนายสุพจน์ จากภัย ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
- ศึกษาดูงานการส่งออกโค - กระบือ ในต่างประเทศ ณ จุดท่าเรือปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์เชียงราย สาขาเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย