116122562   วันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ฯ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ให้แก่ฟาร์มของมูลนิธิโครงการหลวง และฟาร์มเครือข่ายเกษตรกร (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ และฟาร์มไก่ไข่) ได้แก่

 

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ(ฟาร์มไก่ไข่ 2 ฟาร์ม)
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว(ฟาร์มไก่เนื้อ 1 ฟาร์ม)
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก(ฟาร์มไก่เนื้อ 4 ฟาร์มไก่ไข่ 2 ฟาร์ม)
4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์(ฟาร์มไก่เนื้อ 1 ฟาร์ม)
5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง(ฟาร์มไก่เนื้อ 1 ฟาร์มไก่ไข่ 1 ฟาร์ม)
6. สถานีเกษตรหลวงปางดะ(ฟาร์มไก่ไข่ 1 ฟาร์ม)

มุ่งเป้าขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ และสนับสนุนเกษตรในถิ่นทุรกันดารให้มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

ภาพ : นายสุมิตร พินเจริญ นักวิชาการสัตวบาล
ข่าว : น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ