117122562   วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU บ้านธิ ร่วมกับ สนง.ปศจ.ลำพูน สนง.ปศอ.บ้านธิ สหกรณ์ และศูนย์รับน้ำนมดิบในพื้นที่ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน บูรณาการมาตรการเฝ้าระวังโรค FMD ในพื้นที่ โดยเน้น การทำลายเชื้อโรคระดับฟาร์ม การแก้ไขปัญหาผลผลิตในฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีการให้บริการรักษาโคนม และงานสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ การปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

 

 

รายงานโดย HHU บ้านธิ สนง.ปศข.5