imgp9154  25 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์​เขต 5 โดยนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพัฒนาการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ สถานีทดสอบสมรรถภาพพ่อพันธุ์และฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม ศูนย์วิจัยผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดเชียงให่ จัดกิจกรรมสภาเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2562 ณ ลานกิจกรรมต้นจามจุรี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติ​จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี เข้าร่วมงานกิจกรรมสภากาแฟในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ฯ เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่เวียงเจ็ดลินได้ พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร และนำเสนอผลงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ที่จะได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนฯ โดยในครั้งต่อไปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคม 2562