s  153427985วันที่ 13 มีนาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังการใช้ยาเพื่อควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างในสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดประชุมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ และติดตามการดำเนินการตามโครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์และโครงการ"การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์" ซึ่งมีการมอบป้ายรับรองฟาร์มที่ผ่านการประเมินตามโครงการฯ แก่ปศุสัตว์จังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ฟาร์มที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ด้วย