imgp9188 วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดประชุม เรื่อง"การบูรณาการนโยบายและงานพัฒนาปศุสัตว์สู่การปฏิบัติในพื้นที่เขต 5" โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

- โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
- โครงการหลวง
โดยเนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามงานผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่ การเตรียมความพร้อมรับมืออหิวาต์แอฟริกาในสุกร โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการศูนย์/สถานี ในพื้นที่ฯ ปศุสัตว์อำเภอ 103 อำเภอในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต 5