3109วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ,ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ,ด่านกักกันสัตว์จังหวัดลำปาง ,ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบสต๊อกนม ยู.เอช.ที. โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 เสร็จสิ้นภารกิจโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ข่าว โดย สัตวแพทย์หญิงมณิชญา ประชุม ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5