p3040295  วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม ระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนามระดับเขต ให้มีความรู้ด้านระบาดวิทยาเพิ่มเติม และเพื่อทบทวนความรู้ด้านระบาดวิทยาการสอบสวนโรค สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นนายสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน โดยได้ความอนุเคราะห์จาก อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และทีมวิทยากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค และการสอบสวนโรค เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางาน และประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป