s  8372237

   วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ร่วมสำรวจความเป็นไปได้ในการทำ Risk base surveillance ของโรค African Swine Fever และหาแนวทางการศึกษาห่วงโซ่การตลาด ของการใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อม และช่วยเสริมมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรค African Swine Fever ในประเทศไทยต่อไป