92486วันที่ 20 มกราคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมหารือกับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต ขนาด 50 แม่รีด ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคนมสมัยใหม่ ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการฟาร์มโคนม ช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบ เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในอนาคต ในการนี้นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมด้วย